Algemene voorwaarden

Algemene Leverings-, uitvoerings- en betalingsvoorwaarden

Welke op 18 Juli 2018 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost-brabant te ’s-Hertogenbosch onder nummer 16037972 ten behoeve van:

L.E.M. Boelens
Venbroekstraat 9
5253 AS Nieuwkuijk
Telefoon: 073 – 518 31 35

BTW: NL808735548B01

 

Artikel 1 Definities:

In deze algemene leverings-, uitvoerings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, in wiens opdracht op basis van deze algemene voorwaarden werkzaamheden worden verricht, adviezen worden gegeven en zaken worden verkocht en geleverd.
 • Opdrachtnemer: Leonardus Egidius Maria Boelens, handelende onder de naam L.E.M. Boelens, Venbroekstraat 9 te Nieuwkuijk, gemeente Heusden.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst tot koop en verkoop van nieuwe of gebruikte zaken, tot huur en verhuur van nieuwe of gebruikte zaken, tot het verrichten van diensten en tot aanneming van werk;

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

Lid 1: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, mits opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer niet schriftelijk van de inhoud van deze voorwaarden zijn afgeweken.
Lid 2: Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing zijn, dan zijn deze voorwaarden ook op alle volgende overeenkomsten tussen opdrachtnemer en die opdrachtgever van toepassing, tenzij tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat de voorwaarden op die volgens overeenkomst(en) niet van toepassing zijn.
Lid 3: Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien en voor zover die bedingen door opdrachtnemers schriftelijk zijn aanvaard.
Lid 4: Deze voorwaarden zijn door elke opdrachtgever in te zien ten kantore van opdrachtnemer en opdrachtnemer zendt aan opdrachtgever op eerste aanvraag per omgaande een exemplaar van de voorwaarden toe.
Lid 5: Opdrachtgever sluit door acceptatie en ondertekening van de offerte van opdrachtnemer de werking van de eigen algemene voorwaarden volledig uit.

 

 

 

Artikel 3 Offertes:

Lid 1: De door opdrachtnemer gemaakte schriftelijke offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald; de offertes van opdrachtnemer zijn in ieder geval nimmer onherroepelijk; alle schrikgelijke offertes gelden voor een periode van 30 aanééngesloten dagen na schriftelijke uitbrenging, tenzij door opdrachtnemer een kortere of langere periode schriftelijk is aangegeven.
Lid 2: Een mondelinge offerte vervalt, wanneer deze niet onmiddellijk door opdrachtgever wordt aanvaard. Indien opdrachtgever een mondelinge offerte onmiddellijk aanvaart, dan moet opdrachtgever de aanvaarding schriftelijk bevestigen aan opdrachtgever; indien opdrachtgever een mondelinge opdracht niet onmiddellijk wenst te aanvaarden, dan kan opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk om een aanvaardingstermijn verzoeken. Indien opdrachtnemer akkoord gaat met een aanvaardingstermijn van een mondelinge offerte, dan moet opdrachtnemer de duur van deze termijn schriftelijk aan opdrachtgever bevestigen.
Lid 3: De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij  in de offertes anders is aangegeven.
Lid 4: Indien opdrachtgever de offerte niet aanvaardt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de kosten voor het maken van de offerte in rekening te brengen bij opdrachtgever; opdrachtnemer zal opdrachtgever vóór het maken van de offerte op de hoogte stellen van deze kosten bij het niet doorgaan van de offerte.
Lid 5: Stalen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, dessins en maten, die vooraf of bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn getoond, worden getoond als monster. Opdrachtgever moet opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk van de afwijking op de hoogte te stellen, indien opdrachtgever zich niet kan verenigen met de mate waarin de afwijking zich voordoet.

 

Artikel 4 totstandkoming van overeenkomst:

Lid 1: Een offerte kan schriftelijk en mondeling door opdrachtgever worden aanvaard; indien de aanvaarding mondeling geschiedt, dan komt de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer pas tot stand nadat opdrachtnemer de mondelinge aanvaarding terstond schriftelijk heeft bevestigd aan opdrachtgever.
Lid 2: Een schriftelijk aanvaarde – vrijblijvende – offerte kan door opdrachtnemer na aanvaarding nog worden herroepen, indien zulks onverwijld na de aanvaarding door opdrachtgever geschiedt.
Lid 3:  Na totstandkoming van de overeenkomst kan deze door opdrachtgever -behoudens overmacht- niet meer worden herroepen dan met goedkeuring van opdrachtnemer. In dergelijke gevallen is opdrachtgever een boete verschuldigd van minimaal 30% van de opdracht, onverminderd het recht van opdrachtnemer op verdere vergoeding van aantoonbare kosten, schade en rente.
Lid 4: De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke gegevens tijdig in het bezit komen van de opdrachtnemer. Indien opdrachtgever weigert of nalaat om noodzakelijke gegevens aan opdrachtnemer te verstrekken, dan komt opdrachtnemer het recht toe om haar verplichtingen uit de overeenkomst onvoorwaardelijk op te schorten. Blijft opdrachtgever ook na schriftelijk verzoek in gebreke om de noodzakelijke gegevens te verstrekken, dan kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden, waarbij opdrachtgever een boete verschuldigd is van minimaal 30% van de opdrachtsom.

 

 

Artikel 5 levertijden:

Lid 1: Een overeengekomen levertijd voor levering van zaken of voor het verrichten van enig werk is geen fatale termijn, tenzij zulks tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog deugdelijk te presteren. Zonder een schriftelijke ingebrekestelling als hiervoor omschreven, komt aan opdrachtgever geen recht toe om de overeenkomst te ontbinden, noch komt aan opdrachtgever enige vorm van schadevergoeding toe.
Lid 2: Iedere stagnatie in een overeengekomen levering die wordt veroorzaakt door een leverancier van opdrachtnemer, kan aan opdrachtnemer niet als wanprestatie worden tegengeworpen. Opdrachtnemer dient in een dergelijk situatie op verzoek van opdrachtgever een schriftelijke verklaring van de leverancier van opdrachtnemer te overleggen waaruit blijkt dat opdrachtnemer geen schuld heeft aan het niet tijdig kunnen leveren van de in de overeenkomst met opdrachtgever overeengekomen zaken.overeengekomen. Opdrachtnemer is in het geval van onvoorziene omstandigheden bevoegd om binnen drie maanden na het sluiten van e overeenkomst de overeengekomen prijzen te verhogen. Opdrachtnemer zal de verhoging schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken, waarna opdrachtgever verplicht is binnen veertien dagen na de dagtekening van de brief van opdrachtnemer schriftelijk te laten weten of opdrachtgever de verhoging accepteert. Indien opdrachtgever niet -tijdig- reclameert omtrent de prijsverhoging, dan wordt de prijsverhoging door opdrachtnemer doorgevoerd, waarbij aan opdrachtgever geen recht op ontbinding meer toekomt.

Lid 3: Bij levering op afroep wordt tussen partijen schriftelijk een termijn bepaald waarbinnen opdrachtgever moet afnemen. Indien binnen die overeengekomen termijn door opdrachtgever geen zaken worden afgeroepen, dan dient opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij opdrachtgever alsnog een termijn wordt gegund om alsnog de zaken in ontvangst te nemen.
Indien opdrachtgever aan die ingebrekestelling niet voldoet, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij opdrachtgever een boete verschuldigd is van 30% van de opdrachtsom.
Lid 4: Indien opdrachtgever de geleverde zaken weigert, dat dient opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij opdrachtgever alsnog een termijn wordt gegund om binnen een daarbij omschreven termijn alsnog de zaken in ontvangst te nemen. Blijft opdrachtgever nadien alsnog in gebreke om de zaken af te nemen, dan komen alle kosten en schade volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 prijzen:

Lid 1: De prijzen gelden zoals die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn Lid 2: Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief eventuele transportkosten. Alle eventuele transportkosten blijven volledig voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 betalingen:

Lid 1: Elk door opdrachtnemer aan opdrachtgever gezonden factuur moet binnen tien dagen na factuurdatum zijn betaald. De door opdrachtnemer ontvangen betaling wordt toegerekend op de factuur die door de opdrachtgever wordt aangegeven. Indien opdrachtgever geen duidelijke aanwijzing doet, dan wordt een door opdrachtnemer ontvangen betaling toegerekend op de meest bezwarende factuur c.q. op de oudste factuur, zulks naar het oordeel van opdrachtnemer.
Lid 2: Opdrachtnemer brengt een kredietbeperking in rekening van 3,5% van het factuurbedrag; indien opdrachtgever de ontvangen factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn van tien dagen na factuurdatum betaalt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de kredietbeperking van 3,5% in mindering te brengen.
Lid 3: Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn van tien dagen is de opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd (inclusief kredietbeperking) en is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het niet tijdig betaalde factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Alvorens een zaak ter incasso uit handen te geven, is opdrachtnemer verplicht om opdrachtgever schriftelijk in gebreke te stellen en opdrachtgever alsnog een -fatale- termijn te gunnen om tot integrale betaling van de factuur over te gaan. Opdrachtgever is verplicht om de extra administratiekosten ten bedrage van €15,00 aan opdrachtnemer te voldoen, mits opdrachtnemer deze kosten als zodanig vermeldt  in de ingebrekestelling.
Lid 4: Indien opdrachtgever niet voldoet aan de inhoud van de schriftelijke ingebrekestelling als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan komen alle -redelijke- kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De incassokosten worden forfaitair vastgesteld op 15% + B.T.W. van de openstaand facturen, zulks met een minimum van €50,00 exclusief B.T.W.

 

Artikel 8 eigendomsvoorbehoud:

Lid 1: De door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) m.b.t. geleverde zaken
- de tegenprestatie(s) m.b.t. krachtens de koopovereenkomst(en) door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of diensten
Lid 2: Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomst, dan is opdrachtnemer gerechtigd alle geleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij opdrachtgever of derden, die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever verplicht hieraan alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag en zolang als hij met deze medewerking in gebreke blijft, zulks naar daartoe door opdrachtnemer schriftelijk te zijn gesommeerd. Het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer blijft ook gelden op eventuele geleverde zaken die reeds verknipt, bewerkt of gewassen zijn of op enige andere wijze zijn behandeld door opdrachtgever.
Lid 3: Indien derden enig recht op de nog onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
Lid 4: Alles op de site is eigendom van Boelensmodestoffen.nl en mag zonder voorafgaande toestemming niet worden gekopieerd of gebruikt.

 

Artikel 9 Klachten:

Lid 1: Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door opdrachtgever bij opdrachtnemer slechts schriftelijk geldend worden gemaakt door indiening binnen acht dagen na aflevering van de zaken of de oplevering van het werk. Mocht indiening om bepaalde redenen niet mogelijk zijn binnen genoemde termijn, dan geldt de termijn van acht dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De schriftelijke klacht zal een omschrijving moeten behelzen van de grieven en geconstateerde gebreken en het tijdstip waarop opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. Een mondelinge klacht wordt door opdrachtnemer niet in behandeling genomen.
Lid 2: Indien een opdrachtgever tegen het advies van opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
Lid 3: Indien opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever zaken aflevert bij een derde, dan blijft opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de controle van de geleverde zaken alvorens de zaken worden versneden of verknipt, danwel op andere wijze worden be- of verwerkt. Afleveringen van zaken bij derden (m.n. confectieateliers) geschieden dan ook voor 100% in opdracht van en voor risico van opdrachtgever.
Lid 4:  evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt:

 1. Indien de geleverde zaken door opdrachtgever handmatig of machinaal zijn gewassen. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt zodra is gebleken dat de geleverde zaken zijn gewassen.
 2. Indien de geleverde zaken zijn verknipt, verwerkt of op enigerlei andere wijze zijn behandeld, waardoor de stoffen niet meer in de staat verkeren zoals zij door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn geleverd.

 

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid:

Lid 1: Opdrachtnemer geeft geen garantie op de door haar geleverde zaken en verrichte diensten, tenzij zulks vooraf schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.
Lid 2: Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijke garantie is overeengekomen, dan vervalt iedere aanspraak op garantie indien mocht blijken dat opdrachtgever of derden -al dan niet in opdracht van opdrachtgever- de geleverde zaken op welke manier dan ook hebben verwerkt.
Lid 3: Indien opdrachtnemer aansprakelijk blijkt te zijn voor schade, dan is die aansprakelijkheid als volgt gelimiteerd:

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van opdrachtnemer gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van opdrachtnemer in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, althans, voorzover dit het gedeelte betreft van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 4: Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht:

Lid 1: Op alle overeenkomsten, waarop deze leverings-, uitvoerings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Lid 2: De Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting van elke andere Arrondissementsrechtbank in Nederland bevoegd om van de geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen, tenzij de absolute competentie met betrekking tot het ontstane geschil toebehoort aan de Kantonrechter.

 

Nieuwkuijk, 2018

Leonardus Egidius Maria Boelens

 

 

Uitzondering Maatwerk

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Boelens Modestoffen V.O.F.

 • Groothandel in modestoffen
 • (+31) 073-518 3135
 • [email protected]
 • Venbroekstraat 9
 • 5253 AS Nieuwkuijk
 • Nederland
Copyright 2024 Boelens Modestoffen
Bank transfer iDEAL MasterCard Visa Bancontact / Mister Cash PayPal American Express Giropay
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »